Halörs fritidsfiskareförening meny

Historien om Halörs fritidsfiskareförening


Halörs Båt & Fritidsfiskareförening bildades den 20 juni 1976 men namnändrades 1993 till Halörs fritidsfiskareförening. Medlemsantalet ökade successivt från 1976 och behovet av en större plats ökade och i en skrivelse till Vellinge kommun önskades utrymme för uppställning av fiskebodar, uppläggningsplats för småbåtar samt torkplats för näten.

Vi föreslog den gamla soptippen (där vikingabyn ligger idag) som lämplig plats. Kommunen svarade att föreslagna området inte var färdigplanerat och att topografin inte lämpade sig för uppställning av bodar. Diskussioner pågick sedan i 15 år mellan kommunen och föreningen och när sträckningen av väg 100 var klar blev det meningsfullt att gå vidare.

1992 kom ett nyttjanderättsavtal till stånd mellan kommunen och föreningen om att arrendera det nuvarande markområdet. Intresset för ytterligare bodar, var stort och området mellan trädraden och tillfartsvägen fylldes ut med schaktmassor på föreningens bekostnad. Därmed kunde ytterligare några bodar placeras ut.

Avtalet anger bl.a att takens form på de bodar som ligger mot vägen, skall vara enhetlig. För samtliga bodar gäller, att kulören på dessa skall vara enligt en färgskala fastställd av plankontoret. Vellinge kommuns stadsbildspris för 1993 tilldelades föreningen och juryns motivering var:
"Med enkla medel och med stor entusiasm har föreningen genomfört en uppryckning av området efter det avtal som slutits med kommunen. Landskapsbilden har fått ett blickfång vid infarten till Höllviken. Området har blivit en samlingspunkt med både estetiska och sociala kvaliteter".
Den utnämningen är vi stolta över.

Vi medlemmar har som gemensamt intresse fisket för husbehov. Vi trivs här på området, och i våra hoddor och inte minst, vi har ett mycket gott kamratskap. Vid årsskiftet 2004/2005 var vi c:a 150 medlemmar. Bland våra gemensamma aktiviteter kan nämnas Majbål med stor anslutning från medlemmarnas familjer, men även många andra kommuninvånare .

Vid Horngäddans ankomst i april-maj ordnas en fisketävling och senare "Horngäddans dag", ett knytkalas med nyrökta horngäddor. Bryggan, beredningsplatsen, rökungnen och grillplatsen tillhör föreningen.

Skrivet av Hans Thorlid

Startsida Aktiviteter Fotoarkiv Styrelse Bryggan Bli medlem Historia Kontakt